[1]
ขุมทอง น., พาหุวัฒนกร ว., เสรีเสถียร เ., and อยู่สำราญ ฉ., “ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อลดความเครียดต่อความเครียดของ มารดาหลังคลอดที่บุตรได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ”, TJNC, vol. 28, no. 2, pp. 88–97, Sep. 2013.