[1]
อัคคะเดชอนันต์ฐ., “Nurses’ Competency and Public Healthcare Innovations in Thailand 4.0 Era: Nurses and Health Innovation Towards Thailand 4.0”, TJNC, vol. 34, no. 1, pp. 5-13, Feb. 2019.