[1]
แก้วเต็ม ย., “กฎหมายและข้อพึงระวังในการนิเทศนักศึกษาพยาบาล”, TJNC, vol. 28, no. 3, pp. 5–18, Jan. 2014.