[1]
สังขมุณีจินดา ก., นิลมานัต ก., and กิจรุ่งโรจน์ ล., “มะเร็งเต้านมระยะลุกลามที่ได้รับยาเคมีบำบัด”, TJNC, vol. 28, no. 3, pp. 32–42, Jan. 2014.