[1]
ชอบการไร่ส., ฉันท์เรืองวณิชย์ว., โตสิงห์อ., and วรรธนอภิสิทธิ์ธ., “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว”, TJNC, vol. 28, no. 3, pp. 68-79, 1.