[1]
ธงชัย ฉ. and หนุเจริญกุล ส., “ประสิทธิผลของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการให้บริการผู้ป่วยวิกฤต: กรณีศึกษา”, TJNC, vol. 28, no. 3, pp. 80–91, Jan. 2014.