[1]
ศรีวิชัย เ., ฝึกฝน ก., and ปินใจ พ., “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์”, TJNC, vol. 28, no. 3, pp. 95–107, Jan. 2014.