[1]
สวัสดิพานิช น. and อภัยจิรรัตน์ จ., “สภาพที่พักในการจัดศูนย์อพยพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย : มุมมองของเด็กและผู้ปกครอง”, TJNC, vol. 28, no. 3, pp. 123–134, Jan. 2014.