[1]
สวมชัยภูมิ ก., ฉันท์เรืองวณิชย์ ว., โตสิงห์ อ., and มั่นสมบูรณ์ อ., “Factors Influencing the Accuracy of Emergency Severity Index-Based Emergency Patient Triage”, TJNC, vol. 34, no. 4, pp. 34–47, Oct. 2019.