[1]
นิลมานัต ก., อุดชุมพิสัย ม., พจมานพงศ์ ภ., and นิยมไทย น., “Continuing Hospital-to-Home Palliative Care: A Southern Thai Context”, TJNC, vol. 34, no. 2, pp. 76–93, Apr. 2019.