[1]
ลี้ฮั่วฮวด จ., พาหุวัฒนกร ว., and เสรีเสถียร เ., “ผลของการใช้เสื้อป้องกันการสูญเสียความร้อนต่ออุณหภูมิกายในทารกแรกเกิดปกติ”, TJNC, vol. 28, no. 4, pp. 5–15, Dec. 2013.