[1]
สะมาแอ น., นิลมานัต ก., and คงสุวรรณ ว., “ประสบการณ์ของผู้ดูแลหลักมุสลิมในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรักษาในไอซียู”, TJNC, vol. 28, no. 4, pp. 31–43, Dec. 2013.