[1]
ไทยประดิษฐ์ ส., แซ่เซี้ย ว., and ฐานิวัฒนานนท์ เ., “ผลของโปรแกรมควบคุมความชื้นของผิวหนังต่อความสมบูรณ์แข็งแรงของผิวหนัง และการเกิดแผลกดทับ ในผู้ป่วยสูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทั”, TJNC, vol. 29, no. 1, pp. 43–54, Mar. 2014.