[1]
ศรีวิทะ เ. and ธงชัย ฉ., “ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำ ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่”, TJNC, vol. 29, no. 2, pp. 86–100, Aug. 2014.