[1]
ทรายทอง ธ., ปุญญโสพรรณ อ., and นาคะ ข., “ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลสถานการณ์ อิทธิพลระหว่างบุคคล ความมุ่งมั่นต่อการออกกำลังกาย และพฤติกรรมการออกกำลังของสมาชิกกลุ่มออกกำลังกายในจังหวัดพังงา”, TJNC, vol. 19, no. 2, p. 39, Aug. 2012.