[1]
ธงชัย ฉ., “การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก”, TJNC, vol. 20, no. 2, p. 63, Aug. 2012.