[1]
เกษมกิจวัฒนา ส., “บทบรรณธิการ : การปรับตัวมนผู้ป่วยเรื้อรัง : แนวคิดสู๋การปฏิบัติ”, TJNC, vol. 22, no. 2, p. 4, Aug. 2012.