[1]
ธงชัย ฉ., “การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์ : ประสบการณ์ตรง”, TJNC, vol. 22, no. 2, p. 17, Aug. 2012.