[1]
สมใจ อ., เกยุรานนท์ พ., and สิงห์ช่างชัย เ., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล จังหวัดภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย”, TJNC, vol. 22, no. 2, p. 44, Aug. 2012.