[1]
มโนการ ช. and อ่วมตานี อ., “การศึกษาองค์ประกอบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ”, TJNC, vol. 22, no. 2, p. 57, Aug. 2012.