[1]
ฉายพุทธ ป., “วิธีในการปรับตัวของผู้ป่วยอายุรกรรมและศัลยกรรมต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีการปรับตัวของรอย”, TJNC, vol. 22, no. 2, p. 87, Aug. 2012.