[1]
สุวรรณโณ จ. and สุวรรณโณ จ., “ผลของปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะความเจ็บป่วย แหล่งประโยชน์ส่วนบุคคลต่อความรุนแรงของอาการหายใจลำบากในผู้ป่วยโรคปลอดอุดกั้นเรื้อรัง”, TJNC, vol. 22, no. 2, p. 99, Aug. 2012.