[1]
เก่งเขตกิจ บ., ระเบียบ เ., and เอี่ยมรักษา ส., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองในสตรีไทย”, TJNC, vol. 14, no. 3, p. 24, Aug. 2012.