[1]
ตะบูนพงศ์ ส. and บาลทิพย์ ข., “ปัจจัยสนับสนุนและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานผลัดบ่ายและดึก”, TJNC, vol. 14, no. 3, p. 51, Aug. 2012.