[1]
ส่งวัฒนา ป., คงอินทร์ ว., and ฐานิวัฒนานนท์ เ., “ความเหมือนและความแตกต่างในการวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล : ปรากฎการณ์วิทยา,ทฤษฎีพื้นฐาน และชาติพันธุ์วรรณา”, TJNC, vol. 15, no. 2, p. 12, Aug. 2012.