[1]
นิลมานัต ก., ไชยลังกา พ., and เชื้อประไพศิลป์ อ., “การรณรงค์ป้องกันและดูแลโรคเอดส์ในชุมชนเมือง”, TJNC, vol. 15, no. 3, p. 30, Aug. 2012.