[1]
บาลทิพย์ ข., เชื้อประไพศิลป์ อ., and ไชยลังกา พ., “ประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับความตายของผู้ป่วยเอดส์ ณ วัดแห่งหนึ่งในภาคใต้”, TJNC, vol. 16, no. 1, p. 39, Aug. 2012.