[1]
ชุณหะวัต ด., ตันติกรกุล จ., and ฦาชา ย., “ผลของการฝึกคิดสะท้อนกลับในการสอนภาคปฏิบัติต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล”, TJNC, vol. 16, no. 3, p. 63, Aug. 2012.