[1]
เกษมกิจวัฒนาส., “บรรณาธิการแถลง”, TJNC, vol. 21, no. 3, Aug. 2012.