[1]
ธงชัย ฉ., “การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงกับผลลัพธ์การจัดการความรู้และทรัพยากรในระบบสุขภาพ”, TJNC, vol. 21, no. 3, p. 5, Aug. 2012.