[1]
ภักดีวงศ์เ., “การดำรงบทบาทมารดา : แนวคิดทฤษฏีสู่การปฏิบัติ”, TJNC, vol. 21, no. 3, p. 12, Aug. 2012.