[1]
วะสี ป., ธงชัย ฉ., พงศ์มั่นจิตร พ., เชื้อเจ็ดตน พ., and สุขเกษม ส., “ประสิทธิผลการการใช้แนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจที่มีพื้นฐานบนความรู้เชิงประจักษ์ในผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์”, TJNC, vol. 21, no. 3, p. 75, Aug. 2012.