[1]
ธงชัย ฉ., “การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์”, TJNC, vol. 21, no. 4, p. 8, Aug. 2012.