[1]
เกษมกิจวัฒนา ส., “สารจากบรรณาธิการ”, TJNC, vol. 22, no. 1, p. 4, Aug. 2012.