[1]
หิรัญชุณหะส., แสงจันทร์ห., ส่งวัฒนาป., and เพชรพิเชฐเชียรว., “สมรรถนะทางวัฒนธรรมทางการพยาบาล : องค์ความรู้สู่ภาคปฏิบัติ”, TJNC, vol. 22, no. 1, p. 9, Aug. 2012.