[1]
อาภานันทิกุลม., “บทบรรณาธิการรับเชิญ หลักจริยธรรมในการให้การบริการสุขภาพ”, TJNC, vol. 22, no. 4, p. 5, Sep. 2012.