[1]
เกษมกิจวัฒนาส., “สารจากบรรณาธิการ”, TJNC, vol. 22, no. 4, Sep. 2012.