[1]
สี่หิรัญวงศ์อ. and ยุทธไตรป., “การช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ”, TJNC, vol. 22, no. 4, p. 10, Sep. 2012.