[1]
แสงนิมิตชัยกุลว. and ชัยวัฒน์ว., “ผลของการเตรียมเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อความกลัวของผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน”, TJNC, vol. 22, no. 4, p. 38, Sep. 2012.