[1]
รัตนกุล ป., “บทบรรณาธิการรับเชิญ พยาบาลเวชปฎิบัติ: จากตำนานสู่ก้าวย่างที่ท้าทายของวิชาชีพการพยาบาล”, TJNC, vol. 23, no. 1, p. 5, Sep. 2012.