[1]
ไกรนุวัตร ก., “แนวคิดในการปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน”, TJNC, vol. 23, no. 1, p. 10, Sep. 2012.