[1]
โมลี ป., โตสิงห์ อ., and สินธุ ศ., “ระบบการดูแลผู้บาดเจ็บที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะก่อนถึงโรงพยาบาล : การวิเคราะห์วรรณกรรม”, TJNC, vol. 23, no. 1, p. 22, Sep. 2012.