[1]
สุวรรณโณ จ., เพชรศิราสัณฑ์ เ., ประเสริฐไทย ป., จันทร์ประดิษฐ์ อ., and ใสสุข ว., “การดูแลตนเองของผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง”, TJNC, vol. 23, no. 1, p. 35, Sep. 2012.