[1]
แจ้งสุทธิวรวัฒน์พ. and อังสุโรจน์ร. ย., “สภาพแวดล้อมในการทำงาน พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม กับการทำงานเป็นทีมของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง”, TJNC, vol. 23, no. 1, p. 87, 1.