[1]
ชอบอรุณสิทธิ ช., เกษมกิจวัฒนา ส., and ฉันท์เรืองวณิชย์ ว., “ผลการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะของตนต่อการฟื้นหายหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี”, TJNC, vol. 23, no. 1, p. 100, Sep. 2012.