[1]
ขันตีจิตร ก., เกษมกิจวัฒนา ส., and ฉายพุทธ ป., “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดในระบบทางเดินอาหาร”, TJNC, vol. 23, no. 2, p. 26, Sep. 2012.