[1]
อาภานันทิกุล ม., ธนูรักษ์ ร., and ฦาชา ย., “การพัฒนาเครื่องมือวัดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลไทยระดับปริญญาตรี”, TJNC, vol. 23, no. 2, p. 52, Sep. 2012.