[1]
ศรีสุพรรณ ว., รุจกรกานต์ ด., and คงประเสริฐ พ., “สถานการณ์การรับรองสถาบันการศึกษาและการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์”, TJNC, vol. 23, no. 4, p. 20, Sep. 2012.