[1]
นันท์ศุภวัฒน์ เ., คุณาวิกติกุล ว., เกียรติเลิศนภา ผ., อภิขาติบุตร ก., and ศรีสุพรรณ ว., “การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย”, TJNC, vol. 23, no. 4, p. 41, Sep. 2012.