[1]
อนุเรือง ศ., สินธุ ศ., วาณิชย์กุล น., and ศรียุกตศุทธ อ., “ผลของโปรแกรมการสร้างพลังในตนเองต่อภาวะสุขภาพและความพึงพอใจในการบริการสุขภาพของผู้หญิงที่มีความดันโลหิตสูง”, TJNC, vol. 24, no. 1, p. 11, Sep. 2012.